Premio ao mellor póster MTE


1. Convocatoria.

Con motivo do XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, o Máster Interuniversitario en Técnicas Estatísticas (MTE) das tres universidades galegas, co apoio da SGAPEIO, convoca o concurso Pósters MTE para póster de estatística e investigación operativa realizados por estudantes do devandito máster.


2. Participantes.

Poderán participar os/as estudantes matriculados/as no máster no curso 2022/23. A participación será a título individual, permitíndose unha única participación por estudante. Non haberá límite de concursantes para cada universidade.

Os participantes no concurso realizarán un póster de estatística e/ou investigación de operacións, nunha das seguintes categorías:

  • Categoría A: O alumnado de primeiro ou segundo curso que non defendese o TFM nin vaia facelo neste curso 2022/23, poderá facer un póster dun tema relacionado con algunha das materias cursadas, mesmo dalgún traballo que tivesen que entregar.

  • Categoría B: O alumnado que vaia defender o seu TFM no curso 2022/23, en calquera das súas convocatorias (xaneiro, xullo ou setembro), terá que elaborar un póster relacionado co seu traballo fin de máster.


3. Inscrición.

Para participar é necesario enviar un correo electrónico a congreso.sgapeio2023@udc.gal co asunto “Inscrición Pósters MTE”, incluíndo o formulario de inscripción en formato PDF, así como un breve resumo do póster presentado a concurso seguindo as plantillas do congreso.

 

Modelo LaTeX (con exemplo de gráfica en pdf) GAL ESP ENG PT
Modelo Word GAL ESP ENG PT
Modelo OpenDocument GAL ESP ENG PT

 

Prazo de envío dos traballos (póster e resumo): 10 de setembro de 2023

Os traballos presentados en formato póster terán un espazo máximo de 1189 × 841 mm ou 33.1 × 46.8 in (formato A0). A organización proporcionará os recursos necesarios para a súa disposición.


4. Xurado e valoración dos pósters.

Cada póster será revisado de forma independente por dous avaliadores, que emitirán un primeiro informe de valoración. A organización do concurso, con base nestes informes, realizará unha preselección dos pósters presentados dentro de cada categoría que serán remitidos ó xurado para o seu veredicto.

Na valoración dos pósters, teranse en conta os seguintes aspectos:

  • Orixinalidade do tema.

  • A calidade e innovación na presentación do póster.

  • As conclusións e a análise crítica do póster.

O xurado estará composto por 5 membros: un representante do Comité Organizador do XVI Congreso da SGAPEIO, os coordinadores do máster e un representante dos departamentos con docencia no máster. A decisión do xurado será inapelable e os premios poderán ser declarados desertos por proposta deste. A resolución do xurado darase a coñecer mediante correo electrónico a todos os participantes e publicarase na páxina web do máster o 2 de outubro de 2023.


5. Premios.

Concederase un premio en cada unha das categorías. A cada póster premiado corresponderalle un ano de inscrición á SGAPEIO, así como a inscrición ao XVI Congreso da SGAPEIO. Tódolos participantes recibirán un diploma que acredite a súa participación no concurso.


6. Reserva de dereito.

A SGAPEIO reserva para si o dereito a modificar as condicións do premio sempre que concorra causa xustificada.


7. Aceptación das bases do concurso.

A participación no premio supón a plena aceptación das súas bases.


8. Confidencialidade e dereitos de propiedade intelectual.

O contido dos póster que se presenten, así como tódolos datos e documentación achegada, terán carácter absolutamente confidencial e acceso restrinxido, e como tales serán tratados tanto pola organización dos premios como polo xurado.


9. Premiados en edicións anteriores.